Category: Bài viết

  • Mô hình thuế tài sản

    Một số chính trị gia đưa ra đề xuất áp dụng thuế tài sản bên cạnh thuế thu nhập cá nhân và thuế lãi về vốn. Mô hình hóa tác động các cập độ khác nhau của thuế tài sản để xem ý nghĩa của chúng trong thực tế đối với những người sáng lập…